มูลนิธิสงเคราะห์ฯ

logo 0001

          มูลนิธิสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายบ้านภูมิเวท ตั้งอยู่ที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทร 0 2960 9092

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

     1. เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
         ของเด็กในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

     2. เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

     3. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาครอบครัวของเด็กในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เพื่อให้
         สามารถรับเด็กกลับไปอุปการะ ได้อย่างเหมาะสม

     4. เพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
         เพื่อสาธารณประโยชน์

     5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด

การรับบริจาคของมูลนิธิ ดังนี้

img033

Additional information