ประวัติความเป็นมา


          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด หรือ "บ้านภูมิเวท" เริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เดิมเรียกว่า "สถานแนะนำปัญหาเด็ก" กองสงเคราะห์
เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานจากเดิมมาเป็น "สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด" เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2504 ปัจจุบัน สังกัด กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จนถึงปัจจุบัน

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเว) ให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองเด็กชายไทยและต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง ครอบครัว
เลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกกระทำทารุณกรรมจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและ
จิตใจ ทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย
ด้วยกัน 4 ฉบับ ได้แก่

     1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
         พ.ศ.2550
     3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ.2560
     4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
         เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

 

Additional information