joomla tutorials

หน้าแรก/Home

ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เลี้ยงอาหาร

จำนวนเด็กในความอุปการะ เป็นเด็กชาย อายุระหว่าง 6-18 ปี ประมาณ 90 คน
(ปล. จำนวนเด็กมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ราคาอาหารมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเด็กในความอุปการะ)
หมายเหตุ ถ้าท่านต้องการจองเลี้ยงอาหาร หรือมีความประสงค์จะจัดนำอาหารมาเอง
ขอความกรุณา โทรมาประสานงานหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 3 วันทำการ สามารถ
ติดต่อได้ที่ คุณบัญชา นิ่มเพ็ง เบอร์โทร. 02 583 3500 ต่อ 100 หรือ 02 960 9092

แผนที่

แผนที่บ้านภูมิเวท

 

Additional information