joomla tutorials

หน้าแรก/Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

--ข้อปฏิบัติต่อเด็กของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-- แนวปฏิบัติในการทำงานกับสื่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


-- ประกาศ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ประกวดราคาอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
 - ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
(คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


ประกาศ มูลนิธิสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายบ้านภูมิเวท เปิดรับสมัคร ลูกจ้างมูลนิธิฯ ตำแหน่ง การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


         ประกาศ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1ตำแหน่ง 1 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 


 <<อ่านเพิ่มเติม>>


ติดต่อเรา

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
(บ้านภูมิเวท)
เลขที่ 2/2 ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 583 3500 ,02 583 8345
ฝ่ายบริหาร ต่อ 100 ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ต่อ 106
 โทรสาร 02 583 3500 ต่อ 200

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติความเป็นมา


          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด หรือ "บ้านภูมิเวท" เริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เดิมเรียกว่า "สถานแนะนำปัญหาเด็ก" กองสงเคราะห์
เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานจากเดิมมาเป็น "สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด" เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2504 ปัจจุบัน สังกัด กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จนถึงปัจจุบัน

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเว) ให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองเด็กชายไทยและต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง ครอบครัว
เลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกกระทำทารุณกรรมจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและ
จิตใจ ทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย
ด้วยกัน 4 ฉบับ ได้แก่

     1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
         พ.ศ.2550
     3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ.2560
     4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
         เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

 

Additional information