joomla tutorials

หน้าแรก/Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

--ข้อปฏิบัติต่อเด็กของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-- แนวปฏิบัติในการทำงานกับสื่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 ผลงานนวัตกรรม (4G)

deedan01

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดยใช้วิธีการ ๔G ในการดูแลเด็กในความอุปการะรวมถึงเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เนื่องจากเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีปัญหาซับซ้อนที่ต้องใช้การฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ขั้นตอนกระบวนการทำงานมีความละเอียดและต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่ โดยการดำเนินการแบบองค์กรวม ๔G ได้แก่ Good Development , Good Environment , Good Team work , Good Care  (อ่านต่อ)

190605 0032 48973 48972
48974  190605 0057   190605 0005


 


 <<อ่านเพิ่มเติม>>


ติดต่อเรา

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
(บ้านภูมิเวท)
เลขที่ 2/2 ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 583 3500 ,02 583 8345
ฝ่ายบริหาร ต่อ 100 ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ต่อ 106
 โทรสาร 02 583 3500 ต่อ 200

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประวัติความเป็นมา


          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด หรือ "บ้านภูมิเวท" เริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เดิมเรียกว่า "สถานแนะนำปัญหาเด็ก" กองสงเคราะห์
เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานจากเดิมมาเป็น "สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด" เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2504 ปัจจุบัน สังกัด กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จนถึงปัจจุบัน

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเว) ให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองเด็กชายไทยและต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง ครอบครัว
เลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกกระทำทารุณกรรมจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและ
จิตใจ ทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย
ด้วยกัน 4 ฉบับ ได้แก่

     1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
         พ.ศ.2550
     3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ.2560
     4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
         เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

 

Additional information